كارگاههاي گروه كشاورزي

on .

كارگاههاي گروه كشاورزي

رديف

نام كارگاه يا دوره

مدرس

تاريخ برگزاري

1

قارچ صدفي

مهندس پاكدليان

هم اكنون

2

سازه هاي گلخانه اي

مهندس ميرشاهي

دردست اقدام

3

طراحي فضاي سبز

مهندس زارع

2دوره برگزار شد

4

قارچ دكمه اي

مهندس پاكدليان

هم اكنون

5

ورمي كمپوست

-----

در دست اقدام

6

كشت بافت

-----

ويژه كارشناسي ارشد

7

گياهان گلخانه اي

-----

 

8

GIS

دكتر باقرزاده

 

 

Finland Sevastopol joomla