اعضاى انجمن

on .

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

1

علیرضا میرشاهی

رئيس هیئت مدیره انجمن علمی

عضو هیئت مدیره انجمن

2

سعیدسبحانی راد

نائب رئیس وکارگروه علوم دام  عضو هیئت مدیره انجن علمی

3

علي اکبر سروری

کارگروه اقتصاد

عضو هیئت مدیره انجمن علمی

4

حامد حکیمی

دبير انجمن

 عضوهیئت مدیره انجمن علمی

5

راضیه منصوری

عضو هیئت مدیره انجمن علمی

6

مائده خواجه ایم مقدم

عضو هیئت مدیره انجمن علمی

7

آمنه شفیع پور

عضو هیئت مدیره انجمن علمی

8

مجتبی صفایی

بازرس

Finland Sevastopol joomla