معرفى آزمايشگاه

on .

آزمايشگاه تحقيقاتي بيوتكنولوژي گياهي

در اين آزمايشگاه مطالعات كشت بافت و سلول، اهميت تكنيك دي هاپلوئيد در اصلاح نباتات، آشنايي با روش هاي كلون كردن DNA، استفاده از تكنيك PCR، استفاده از پلاسميدها، ماركرهاي ژنتيكي و كاربرد آنها در اصلاح نباتات، آشنايي با روش هاي انتقال ژن، بررسي گياهان تراريخته و نقش آنها در اصلاح نباتات صورت مي گيرد.

آزمايشگاه خاکشناسی و تحقيقات آب و خاك
اين آزمايشگاه با دارا بودن دستگاه هاي سنجش و اندازه گيري عناصرمعدني درآب، خاك و گياه ، اندازه گيري
ضرائب رطوبتي خاك، اندازه گيري حجم آب آبياري، اندازه گيري ضرائب ديناميك خاك و تعيين آب مورد نياز گياهان، اندازه گيري پارامترهاي مختلف اقليمي و تجزيه و تحليل داده هاي هواشناسي قابليت ارائه خدمات در جهت آناليز نمونه هاي آب، خاك و گياه و توصيه مصرف بهينه كود و مصرف بهينه آب در زراعت را براي شركت هاي تعاوني كشاورزي، زارعين و ... دارا مي باشد.

هرباریوم گیاهی
از ظرفيت هاي تحقيقي اين آزمايشگاه شناسايي علف هاي هرز مهم گياهان زراعي- باغي و روش هاي مبارزه با آنها، شناسايي علف كشها و كاربرد آنها، كاربرد سمپاشها، شناخت نازل ها و كاليبراسيون سمپاش ها و برآورد خسارتهاي اقتصادي علف هاي هرز مي باشد.

آزمايشگاه تحقيقاتي بذر و علف هرز
قابليت هاي تحقيقاتي اين آزمايشگاه را مي توان در قالب شناسايي انواع بذورگياهان زراعي علف های هرز و دارويي، انجام آزمون هاي مختلف بذر، آزمايشات خلوص و جوانه زني در شرایط خشکی و شوری، مراحل كنترل و گواهي بذر، مطالعات فيزيولوژيكي و بيوشيميايي جوانه زني بذر، ارائه خدمات مراحل صدور گواهي بذر در مزرعه، تهيه كلكسيون هاي بذر، خالص سازي و كيفيت بذر، بسته بندي، نگهداري و عرضه بذر مي باشد. از اين رو اين آزمايشگاه قابليت برنامه ريزي و هدايت امور اجرايي در زمينه صنعت بذررا دارا مي باشد.

آزمايشگاه شيمي و تحقيقات گياهان دارويي
اين آزمايشگاه با دستگاهها و امكانات مجهز علاوه بر تشخيص عناصر تشكيل دهنده تركيبات آلي و معدني و خصوصيات شيميايي آنها قابليت ارائه خدمات در جهت شناسايي گياهان دارويي، روش هاي كشت و كار، برداشت و خشك كردن و امكان افزايش كمي و كيفي عملكرد گياهان دارويي از طريق روش هاي به زراعي، طرق عصاره گيري و تهيه اسانس از تركيبات موثره گياهان دارويي، تحقيقات بر روي تاثيرات آللوپاتيك عصاره گياهان دارويي بر روي خصوصيات جوانه زني و رشد گياهان زراعي را بر عهده دارد. از اينرو قابليت هاي اين آزمايشگاه در گسترش فرهنگ استفاده از گياهان دارويي و معرفي آنها به بخش كشاورزي و نهادهاي مرتبط با آن در ترويج استفاده و بهره وري صحيح از آنها بسيار حائز اهميت است.

آزمايشگاه حشره شناسي كشاورزي

اين آزمايشگاه با بررسي و مطالعه انواع مختلف دگرديسي حشرات، اشكال مختلف لاروها و شفيره ها، روش هاي مبارزه با آفات گياهان زراعي و باغي ( زراعي، مكانيكي، بيولوژيك، شيميايي و تلفيقي)، مشخصات ظاهري، طرز زندگي، نحوه خسارت روي گياهان زراعي و باغي و روش هاي پيشگيري و مبارزه با هر يك از آفات، آشنايي با سموم مختلف دفع آفات، تهيه محلول هاي سمي و طعمه مسموم، انواع سمپاش ها و طرزكار با آنها قابليت ارائه خدمات گياهپزشكي را به شركت هاي تعاوني كشاورزي و باغي و ساير ارگان هاي ذيربط در شناسايي، كنترول و مبارزه با آفات رايج در منطقه دارا مي باشد.

استانداردهاي حداكثر مجاز باقيمانده سموم (MRLS) در محصولات كشاورزي، براي كاهش مصرف سموم محصولات كشاورزي

آزمايشگاه بيماري شناسي گياهي
قابليت هاي تحقيقاتي اين آزمايشگاه درزمينه هاي نشانه شناسي بيماري هاي گياهي، شناسايي عوامل بيماري زاي گياهي، شناسايي بيماري هاي مهم گياهان زراعي و باغي، شناسايي مكانيسم هاي دفاعي گياهان در مقابل عوامل بيماري زا، طرق تكثير بيماري هاي گياهي و طريقه تهيه و كاربرد سموم قارچ كش و نحوه كاربرد آنها مي باشد. با توجه به موارد فوق اين آزمايشگاه قابليت ارائه خدمات توصيه ايي گياهپزشكي را به شركت هاي تعاوني كشاورزي و باغداران دارا مي باشد. آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مشهد آماده ارائه خدمات زیر به بخش صنعت می باشد:

1- تشخیص بیماریهای گیاهی اعم از باغی،زراعی،صیفی و سبزی،زینتی،درختان غیر مثمر و چمن با روشهای آزمایشگاهی و مولکولی

2- ارائه روشهای کنترل بیماریهای مذکور

3- تاسیس کلینیک گیاه پزشکی

4- ارائه خدمات مشاوره ای تشخیص و کنترل بیماریهای گیاهی

5- برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه بیماریهای گیاهی

6- برگزاری سمینارها و همایشهای علمی در زمینه بیماری شناسی گیاهی

7- ارائه خدمات مشاوره ای جهت تجهیز و راه اندازی آزمایشگاههای بیماری شناسی گیاهی

آزمايشگاه گياهشناسي و فيزيولوژي گياهي

اين آزمايشگاه با در اختيار داشتن امكانات مجهز آزمايشگاهي در زمينه بررسي ساختار فيزيولوژيك اجزائ گياهان، كشت گياهان و اندازه گيري نمو آنها در محيط آزمايشگاهي و مطالعه پديده هاي زمين گرايي و نورگرائي ، مطالعه فيزيولوژي رشد و نمو گياهان و تنفس و متابوليسم گياهان قادر به ارائه خدمات جهت انجام تحقيقات گياهشناسي توسط محققين را دارا مي باشد.

Finland Sevastopol joomla