تقويم کنگره ها، کنفرانسها، همايشها و سمينارهاي تخصصي کشور

on .

.

حوزه(هاي) تحت پوشش: علوم كشاورزي
تاريخ برگزاري: 14 اسفند 1393
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد - ميبد يزد
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله

پذيرش مقاله:
نتيجه مقاله:
ثبت نام:
1393/11/5
1393/11/15
1393/11/25
دومين همايش ملي كاربرد علوم و فناوري هاي نوين در كشاورزي،منابع طبيعي و محيط زيست
2.

حوزه(هاي) تحت پوشش: علوم كشاورزي, اقتصاد كشاورزي منابع طبيعي
تاريخ برگزاري: 7 اسفند 1393
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرقدس - دانشگاه آزاد واحد شهرقدس
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله

پذيرش مقاله:
نتيجه مقاله:
ثبت نام:
1393/7/15
1393/8/15
1393/9/15
نخستين همايش ملي كشاورزي مدرن و راه هاي توسعه آن در كشور
3.

حوزه(هاي) تحت پوشش: علوم كشاورزي, علوم محيط زيست, اقتصاد كشاورزي منابع طبيعي, مديريت تورسيم و گردشگري
تاريخ برگزاري: 5 اسفند 1393 تا 7 اسفند 1393
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي كنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهكارها و چالش ها - تبريز
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله

پذيرش مقاله:
نتيجه مقاله:
ثبت نام:
1393/8/20
1393/9/20
1393/10/10
كنفرانس بين المللي توسعه پايدار، راهكارها و چالش ها با محوريت كشاورزي ، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري
4.

حوزه(هاي) تحت پوشش: علوم كشاورزي
تاريخ برگزاري: 1 اسفند 1393
برگزار کننده: شركت تعاوني علم گستران پيشتاز ايرانيان - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش خلاصه مقاله

پذيرش چکيده:
پذيرش مقاله:
ثبت نام:
1393/8/30
1393/8/30
1393/8/30
همايش  بين المللي پژوهش هاي كاربردي در كشاورزي
5.

حوزه(هاي) تحت پوشش: علوم تغذيه
تاريخ برگزاري: 15 بهمن 1393 تا 16 بهمن 1393
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا -
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله

پذيرش مقاله:
نتيجه مقاله:
ثبت نام:
1393/8/22
1393/10/12
1393/10/30
 همايش ملي فناوري هاي نوين در فرآوري ، بسته بندي، نگهداري مواد غذايي
6.

حوزه(هاي) تحت پوشش: علوم كشاورزي, گياه شناسي
تاريخ برگزاري: 5 آذر 1393
برگزار کننده: دانشگاه تربيت حيدريه - مشهد - تربت حيدريه
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله

پذيرش مقاله:
نتيجه مقاله:
ثبت نام:
1393/8/10
1393/8/20
1393/8/25
7.

حوزه(هاي) تحت پوشش: علوم زيستي و كشاورزي, علوم زيستي
تاريخ برگزاري: 1 آذر 1393
برگزار کننده: پژوهشكده انرژي هاي نو و محيط زيست دانشگاه تهران - بصورت الكترونيكي
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله

پذيرش مقاله: 1393/6/30 اولين همايش الكترونيكي يافته هاي نوين در محيط زيست و اكوسيستم هاي كشاورزي
8.

حوزه(هاي) تحت پوشش: علوم زيستي, زيست شناسي عمومي
تاريخ برگزاري: 30 آبان 1393
برگزار کننده: مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار - بصورت الكترونيكي
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش خلاصه مقاله

پذيرش چکيده:
پذيرش مقاله:
1393/7/15
1393/7/15
اولين كنگره ملي الكترونيكي زيست شناسي و علوم طبيعي ايران
9.

حوزه(هاي) تحت پوشش: علوم زيستي و كشاورزي
تاريخ برگزاري: 28 آبان 1393 تا 29 آبان 1393
برگزار کننده: دانشگاه پيام نور استان تهران - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش خلاصه مقاله

پذيرش چکيده:
نتيجه چکيده:
پذيرش مقاله:
نتيجه مقاله:
ثبت نام:
1393/6/15
1393/6/30
1393/7/15
1393/7/30
1393/7/15
همايش ملي توسعه اقتصاد كشاورزي با رويكرد عزم ملي و مديريت جهادي
10.

حوزه(هاي) تحت پوشش: علوم كشاورزي
تاريخ برگزاري: 21 آبان 1393
برگزار کننده: دانشگاه تربيت حيدريه - مشهد - تربت حيدريه
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش خلاصه مقاله

پذيرش چکيده: 1393/6/30 سومين همايش ملي آخرين دستاوردهاي علمي و پژوهشي زعفران
11.

حوزه(هاي) تحت پوشش: علوم زيستي و كشاورزي, ايمني شناسي, سم شناسي, آفت كشها, علوم زيستي
تاريخ برگزاري: 5 آبان 1393 تا 6 آبان 1393
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان - قوچان
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله

پذيرش مقاله:
نتيجه مقاله:
ثبت نام:
1393/6/31
1393/7/15
1393/7/20
سومين همايش ملي علوم و صنايع غذايي
12.

حوزه(هاي) تحت پوشش: علوم زيستي و كشاورزي
تاريخ برگزاري: 23 مهر 1393 تا 24 مهر 1393
برگزار کننده: مركز تحقيقات كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج - كرج
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی

پذيرش مقاله:
ثبت نام:
1393/3/31
1393/3/31
اولين كنگره ملي سلامت غذا توليد، تبديل، مصرف
13.

حوزه(هاي) تحت پوشش: علوم كشاورزي, علوم محيط زيست
تاريخ برگزاري: 21 مهر 1393
برگزار کننده: موسسه آموزش عالي مهر اروند با همكاري گروه ترويجي دوستداران محيط زيست - بصورت الكترونيكي
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش خلاصه مقاله

پذيرش چکيده:
پذيرش مقاله:
1393/6/15
1393/6/15
دومين همايش ملي كشاورزي و منابع طبيعي پايدار
14.

حوزه(هاي) تحت پوشش: علوم زيستي و كشاورزي
تاريخ برگزاري: 16 مهر 1393
برگزار کننده: دانشگاه تربيت حيدريه - مشهد - تربت حيدريه
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله

پذيرش مقاله:
نتيجه مقاله:
ثبت نام:
1393/6/22
1393/7/1
1393/7/10
دومين همايش ملي دستاوردهاي علمي و پژوهشي پسته و بادام
15.

حوزه(هاي) تحت پوشش: علوم زيستي و كشاورزي, علوم محيط زيست
تاريخ برگزاري: 19 شهريور 1393 تا 20 شهريور 1393
برگزار کننده: دانشگاه شهيد باهنر كرمان - كرمان
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی

پذيرش مقاله:
نتيجه مقاله:
ثبت نام:
1393/2/20
1393/4/31
1393/5/15
اولين همايش ملي مديريت پايدار منابع خاك و محيط زيست
16.

حوزه(هاي) تحت پوشش: علوم زيستي و كشاورزي
تاريخ برگزاري: 12 شهريور 1393 تا 13 شهريور 1393
برگزار کننده: دانشگاه ياسوج - ياسوج
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی

پذيرش مقاله:
نتيجه مقاله:
ثبت نام:
1393/2/31
1393/3/20
1393/4/5
اولين همايش ملي جنگل هاي بلوط
17.

حوزه(هاي) تحت پوشش: علوم زيستي و كشاورزي
تاريخ برگزاري: 11 شهريور 1393 تا 13 شهريور 1393
برگزار کننده: دانشگاه زنجان - زنجان
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی

پذيرش چکيده:
نتيجه چکيده:
پذيرش مقاله:
نتيجه مقاله:
ثبت نام:
1393/1/10
1393/1/30
1393/2/20
1393/3/20
1393/5/15
18.

حوزه(هاي) تحت پوشش: علوم زيستي و كشاورزي
تاريخ برگزاري: 9 شهريور 1393 تا 10 شهريور 1393
برگزار کننده: پژوهشكده باغباني دانشگاه شهيد باهنر و موسسه تحقيقات پسته كشور - كرمان
وضعیت کنفرانس: درحال برگزاری

پذيرش مقاله:
نتيجه مقاله:
ثبت نام:
1393/4/15
1393/4/30
1393/5/11
اولين همايش ملي پسته ايران
19.

حوزه(هاي) تحت پوشش: علوم كشاورزي
تاريخ برگزاري: 4 شهريور 1393 تا 6 شهريور 1393
برگزار کننده: انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران -
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

پذيرش مقاله:
ثبت نام:
1392/12/1
1392/12/1
سيزدهمين همايش علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران و سومين همايش علوم و تكنولوژي بذر ايران
20.

حوزه(هاي) تحت پوشش: علوم زيستي و كشاورزي, علوم كشاورزي, گياه شناسي
تاريخ برگزاري: 30 مرداد 1393
برگزار کننده: انجمن ارزيابان محيط زيست هگمتانه - همدان - دانشكده شهيد مفتح همدان
وضعیت کنفرانس: برگزارشده

پذيرش چکيده:
پذيرش مقاله:
نتيجه مقاله:
ثبت نام:
1393/5/6
1393/5/6
1393/5/11
1393/5/16
دومين همايش ملي گياهان دارويي و كشاورزي پايدار
Finland Sevastopol joomla