آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های كارشناسی ارشد و دكتری دانشگاه آزاد اسلامی

on .

سمه تعالی

آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های كارشناسی ارشد و دكتری

دانشگاه آزاد اسلامی

 مشخصات روی جلد:

دانشجویان می بایست با توجه به مقطع تحصیلی (دكتری یا كارشناسی ارشد) نام رشته تحصیلی و گرایش مربوطه و سایر مشخصات ( نام استادان راهنما و مشاور و موضوع رساله یا پایان نامه و نام نویسنده و سال تحصیلی ) الگوی ارائه شده درصفحه 3 را تكمیل و برروی جلد رساله یا پایان نامه با رنگ طلایی زركوب نمایند .   

تذكرات :                                                                                                                   

الف) جلدپایان نامه برای دانشجویان كارشناسی ارشد از نوع گالینگو با رنگ آبی تیره و جلد رساله برای دانشجویان دكتری گالینگور با  رنگ مشكی باشد.

ب)  تمام مندرجات روی جلد ( به غیر آرام دانشگاه ) نسبت به دو طرف چپ و راست آن باید در وسط قرار گیرد      

ج ) آرم دانشگاه به طول 4.5cm و عرض 3.5cm در قسمت سمت چپ بالای جلد قرارداده شود.

د )  رعایت فاصله ها و پنط حروف و مندرجات روی جلد دقیقاً براساس نمونه پیوست الزامی است.

مشخصات صفحات داخلی :

الف ) مشخصات فرعی 

1.    شماره صفحات فرعی بصورت ( الف -  ب -  ج -  . . . ) است كه باید 1/5سانتیمتر بالاتر از پایین صفحه و از دوطرف كاملاً دروسط صفحه قرار گیرد .    

2.    اولین صفحه پس از جلد و صفحه سفید ( آستربدرقه ) بسم الله الرحمن الرحیم باشد و با شماره صفحه فرعی الف شماره گذاری شود .

3.   كلیه مندرجات روی جلد با همان ترتیب فاصله و پنط های روی جلد در صفحه ب قرار گیرد .

4.    صفحه "ج" به سپاسگزاریها اختصاص دارد .تیتر سپاسگذاری 9/5سانتیمتر پائین تر از بالای صفحه و از دو طرف كاملاً وسط صفحه و با پنط 16 زر سیاه نوشته شود .       

5.    قسمت بعدی به "تقدیم به " اختصاص دارد تیتر " تقدیم به " با پنط 12 زر سیاه نوشته و فاصله آن از بالا 10سانتیمتر از سمت راست 15cm  و از قسمت چپ 4.6cm باشد. مطالب این قسمت با پنط لوتوس سیاه اتالیك و با طول سطر5cm  نوشته شود و  نباید از یك صفحه تجاوز كند.        

6.    صفحه بعدی به فهرست مطالب اختصاص دارد . فاصله " تیتر " نسبت به بالا 11سانتیمتر  است و نسبت به دو طرف صفحه كاملاً   در وسط قرار می گیرید و با پنط 12 سیاه نوشته شود . یك سانتی متر پائین تر از تیتر فهرست ، با پنط 10 زر سیاه كلمات "    عنوان " و " صفحه " نوشته شود . فاصله عنوان تا سمت راست صفحه 3cm و فاصله صفحه تاسمت راست صفحه 18cm باشد.  5cm پائین تر از عنوان و با پنط 14 كامپیوست سیاه ، شماره صفحات نوشته شود . فهرست شامل : مقدمه ، بخش ها ، عنوان بخش ( بخش اول -  بخش دوم . . . همراه با عنوان ) ، فصل ها با عنوان هر فصل ( فصل اول -  فصل دوم . . . ) و عنوان محتویات فصل به صورت شماره گذاری  (1و2و3و. . . )نوشته شود .

ب ) صفحات اصلی

توالی صفحات اصلی پایان نامه ها یا رساله ، بر اساس طرح پیشنهادی زیر تنظیم گردد . خلاصه فارسی پایان نامه یا رساله ( اولین صفحه اصلی كه با شماره صفحه 1 مشخص می شود و حداكثر در 2 صفحه و با پنط 12 لوتوس سیاه تایپ شود ) .

مقدمه

فصل اول : مروری بر تحقیقات گذشته  .

فصل دوم : روش تحقیق و مواد .

فصل سوم : نتایج تحقیق .

فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات .

پیوست ها و فهرست و منابع فارسی و لاتین . . .

Summary انگلیسی برای پایان نامه ها و رساله های فارسی و خلاصه فارسی برای پایان نامه و رساله های انگلیسی ( در دو صفحه عیناً برگردان خلاصه فارسی یا انگلیسی و در آخرین صفحه قرار گیرد .)

ج ) تذكرات مهم :

1.    صفحات اصلی می بایست بصورت ساده و بدون استفاده از كادر و یا سرصفحه تایپ شود . در صفحات اصلی طول هر سطر 16cm و فاصله سطرها از یكدیگر 1cm  در نظر گرفته شود . متن آن با پنط 14 لوتوس نازك و تعداد سطرها در هر صفحه 24 سطر باشد . فاصله هر سطر از سمت راست كاغذ 3cm ، از سمت چپ 2cm باشد . فاصله اولین سطر از بالای صفحه 3cm  و فاصله آخرین سطر از پایین صفحه 2.5cm باشد .فاصله شماره صفحه تا پایین صفحه 1.5cm باشد و كاملاً در وسط صفحه قرارگیرد . ضمناً در صورتیكه متن به زبان انگلیسی میباشد ، فاصله هر سطر از سمت راست كاغذ 2cm و از سمت چپ 3cm باشد .   

2.       هنگام نوشتن فهرست منابع به مسائل زیر توجه شود :

الف ) ترتیب نوشتن فهرست به ترتیب حروف الفبا باشد .

ب )  هر یك از منابع نیز باید به ترتیب زیر باشد :

1.       نام فامیل .

2.       نام كوچك نویسنده .

3.    سال انتشاربه استثناء برخی از رشته های علوم انسانی كه متناسب با نوع رشته،سال انتشاردر آخر آورده میشود

4.       عنوان كتاب یا مقاله

5.       نام ناشر یا مجله ای كه مقاله چاپ شده است (شماره و سال مجله قید شود)

6.       صفحاتی كه مطلب مورد نظر از ان استخراج شده است .

3.    دانشجویان دوره دكتری می بایست حداقل یك مقاله در ارتباط با موضوع رساله خود در یكی از مجلات علمی پژوهشی معتبر داخل یا خارج كشور به چاپ برسانند . بطوریكه نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به عنوان نشانی دانشجو در آن قید شود

 

Finland Sevastopol joomla